Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

RPO 2014-2020

Brak opisu obrazka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 stanowi odpowiedź na najważniejsze wyzwania rozwojowe regionu, określone w głównych dokumentach strategicznych, m.in. Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 roku. W RPO WO 2014-2020 wyodrębnionych zostało jedenaście osi priorytetowych, z których siedem współfinansowanych jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a cztery, w tym oś dotycząca Pomocy Technicznej, z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparciem z Programu objęte będą następujące obszary: gospodarka konkurencyjna, innowacyjna i niskoemisyjna, zapobieganie zagrożeniom naturalnym, ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowe i naturalne, zrównoważony transport, rynek pracy, infrastruktura i integracja społeczna oraz edukacja.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 finansowany jest z dwóch źródeł:

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 679,1 mln Euro tj. 71,9 %

- Europejskiego Funduszu Społecznego – 265,8 mln Euro tj. 28,1 %

Dofinansowaniu ze środków unijnych towarzyszyć może dofinansowanie pochodzące z budżetu państwa lub budżetu samorządu województwa.  W trakcie realizacji Programu zaangażowane zostaną dodatkowo środki wnoszone przez podmioty realizujące projekty.

W ramach RPO WO 2014-2020 Gmina Kolonowskie realizuje następujące projekty:

Edukacja przedszkolna - edukacja na dobry start

Wersja XML