Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

12 września 2014

UWAGA, GNATARZ!

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu Oddział w Strzelcach Opolskich informuje, że na wielu plantacjach rzepaku ozimego pojawiły się w dużym nasileniu larwy gnatarza rzepakowca.

Jest to błonkówka o długości ciała 6-8 mm i rozpiętości skrzydeł 14 mm, o czarnej głowie i pomarańczowym odwłoku z czarnym rysunkiem. Szkodliwym stadium rozwojowym gnatarza jest larwa, w młodszych stadiach rozwojowych szarozielona, później – czarna, z podłużnymi, niezbyt ostrymi, jaśniejszymi pasami, która żerując początkowo na dolnej stronie liści, zeskrobuje tkankę miękiszową i wygryza małe otwory w blaszce. Starsze larwy żerują na górnej stronie i zjadają całe liście, pozostawiając jedynie grubsze nerwy. Larwy są bardzo żarłoczne i przy ich dużej liczebności mogą w krótkim czasie spowodować gołożery, a nawet zniszczyć całą plantację rzepaku. Larwy drugiego pokolenia żerują pod koniec lata i jesienią na młodych roślinach rzepaku ozimego oraz na chwastach z rodziny kapustowatych, po czym, po zakończeniu rozwoju, schodzą do gleby, gdzie zimują w kokonach.

Decyzję o zwalczaniu gnatarza rzepakowca należy podjąć po przeprowadzeniu systematycznych obserwacji na plantacji. W celu stwierdzenia obecności larw, obserwacje należy prowadzić w różnych punktach pola i na jego skraju, losowo wybierając po 25 roślin i zliczając znajdujące się na nich larwy gnatarza. W zależności od wielkości pola należy poddać analizie 100 – 150 roślin. Następnie należy obliczyć średnią liczbę larw na 1 roślinę. Przy prowadzeniu obserwacji trzeba zwrócić uwagę na dolną stronę liści, gdzie najczęściej występują najmłodsze stadia larwalne tego szkodnika.

Próg szkodliwości stanowi 1 larwa na 1 roślinie w okresie wschodów rzepaku (faza rozwojowa w skali BBCH 1/10-12).

Przed zastosowaniem odpowiedniego preparatu zwalczającego gnatarza rzepakowca należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji - etykiety stosowania. Dostęp do informacji o środkach ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

● Wyszukiwarka dająca możliwość łatwego uzyskania informacji o zalecanych środkach ochrony roślin w danych uprawach, na danego agrofaga: http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin

● Etykiety stosowania śor dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi: http://www.bip.minrol.gov.pl/Informacje-Branzowe/Produkcja-Roslinna/Ochrona-Roslin

Uwagi:

Z dniem 1 stycznia 2014 r. wszedł w życie obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin przez wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin. Szczegóły
na stronie: http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Produkcja-roslinna/Ochrona-roslin/Integrowana-ochrona-roslin

Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin:

 1. Środki ochrony roślin mogą być stosowane, jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.
 2. Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślinna obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
 3. Środki ochrony roślin stosuje się zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, sprzętem sprawnym technicznie i skalibrowanym.
 4. Zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych mogą być wykonywane przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 ww. ustawy.
 5. Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej, przez co najmniej 3 lata.
   

Opolski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Izabela Kik

Wersja XML