Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Edukacja drogą do sukcesu - program rozwojowy Publicznego Gimnazjum w Kolonowskiem

„Edukacja drogą do sukcesu – program rozwojowy Publicznego Gimnazjum w Kolonowskiem”

To projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet IX

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Działanie 9.1.

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych      w systemie oświaty.

Poddziałanie 9.1.2

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Okres trwania projektu:

01.09.2013 – 30.06.2015

Opis projektu:

Projekt ma na celu wyrównanie dysproporcji edukacyjnych, wzmocnienie kompetencji kluczowych oraz ułatwienie dostępu do specjalistycznego doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz psychologicznego 80 uczniów i uczennic Publicznego Gimnazjum w Kolonowskiem w roku szkolnym: 2013/2014 i 2014/2015.

W ramach projektu realizowane są:

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z:

Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne:

Doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna:

Razem: 1069 godz. zajęć

W ramach zajęć przewidziane są również następujące wyjazdy edukacyjne:

Razem: 8 wyjazdów edukacyjnych

Projekt przewiduje również organizację wycieczek zawodoznawczych do okolicznych zakładów pracy dla uczniów klas III gimnazjum.

Razem: 8 wyjazdów zawodoznawczych 

Szkoła zostanie doposażona m. in. w pomoce dydaktyczne, materiały piśmiennicze, projektor multimedialny, sprzęt muzyczny, a także zestawy do samodzielnej budowy robota.

Całkowity koszt projektu wynosi: 204 566,68 PLN, z czego 173 881,68 PLN to kwota dofinansowania ze środków europejskich.

 

„Edukacja drogą do sukcesu – program rozwojowy Publicznego Gimnazjum w Kolonowskiem”

PODSUMOWANIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

Wraz z rozpoczęciem wakacji zakończył się pierwszy rok realizacji projektu pt. „Edukacja drogą do sukcesu  -program rozwojowy Publicznego Gimnazjum w Kolonowskiem” realizowanego przez Gminę Kolonowskie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1. - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt realizowany jest w Publicznym Gimnazjum w Kolonowskiem od 01.09.2013 do 30.06.2015.

W roku szkolnym 2013/2014 zrealizowano:

oraz

Szkoła została doposażona w atrakcyjne pomoce dydaktyczne, materiały piśmiennicze, projektor multimedialny, sprzęt muzyczny, a także zestawy do samodzielnej budowy robota.

W roku szkolnym 2014/2015 zajęcia w ramach projektu będą kontynuowane. Rekrutacja na ten rok szkolny nastąpi w okresie 03 – 12.09.2014 r. Serdecznie zapraszamy !

Całkowity koszt projektu wynosi: 204 566,68 PLN,

z czego 173 881,68 PLN to kwota dofinansowania ze środków europejskich.

Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka

Wersja XML