Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktywna integracja szansą dla Ciebie 2012

Projekt: „AKTYWNA INTEGRACJA SZANSĄ DLA CIEBIE” realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem współfinansowany ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

1. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, od dnia 01.05.2012r. do 30.09.2012r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem  realizuje  projekt  pn. AKTYWNA INTEGRACJA SZANSĄ DLA CIEBIE"   współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Wsparciem w ramach projektu objętych jest 6 osób z terenu gminy Kolonowskie w tym 6 kobiet. Są to osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo.
W ramach wsparcia projektowego uczestnicy projektu zostaną objęci następującymi formami wsparcia:

1. DORADZTWO ZAWODOWE  GRUPOWE I INDYWIDUALNE
2. PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE GRUPOWE I INDYWIDUALNE .
3. SZKOLENIE  W ZAKRESIE WIZAŻU, KREOWANIA WIZERUNKU WŁASNEGO, ZASAD  WIZAŻU I STYLIZACJI ORAZ ETYKIETY NA CO DZIEŃ I W MIEJSCU PRACY
4. KURS  SPRZEDAWCY Z OBSŁUGA KASY FISKALNEJ.
5. KURS OBSŁUGI KOMPUTERA I INTERNETU Z PROGRAMEM SUBIEKT.
6. KURS MASAŻU KLASYCZNEGO I RELAKSACYJNEGO.
7. KURS KOSMETYKI KOLOROWEJ I PIELĘGNACYJNEJ.

DORADZTWO ZAWODOWE  GRUPOWE  I INDYWIDUALNE

W miesiącu maju 2012r. uczestnicy projektu korzystali   z usług doradztwa zawodowego grupowego i indywidualnego. Przez udział w usłudze uczestnicy projektu zostali wyposażeni w wiedzę i umiejętności  niezbędne do aktywnego poruszania się po rynku pracy i osiągnięcia celu związanego ze zdobyciem i utrzymaniem zatrudnienia.Celem usługi była również  pomoc we właściwym określeniu kierunku podnoszenia kwalifikacji zawodowych  poprzez identyfikację własnych umiejętności, możliwości i predyspozycji i w ich kontekście określenie planu szkoleń i kursów  zawodowych w ramach projektu.

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE GRUPOWE I INDYWIDUALNE

W m-cach V-VI uczestnicy projektu korzystali z poradnictwa psychologicznego. Założeniem realizacji usługi grupowego wsparcia psychologicznego było  min. zbudowanie poczucia własnej wartości i poprawy samooceny, wzrost zdolności do radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, budowanie pozytywnych relacji społecznych, pomoc w rozwiązywaniu problemów i konfliktów. Uświadomienie uczestnikom własnych cech, poglądów, emocji , zachowań i  pomoc w ich kształtowaniu.


SZKOLENIE  W ZAKRESIE WIZAŻU, KREOWANIA WIZERUNKU WŁASNEGO, ZASAD  WIZAŻU I STYLIZACJI ORAZ ETYKIETY NA CO DZIEŃ I W MIEJSCU PRACY

Celem szkolenia była  min. zmiana uczestników w podejściu do własnego wyglądu oraz zmiana świadomości w zakresie znaczenia kreowania wizerunku i umiejętności autoprezentacji, wskazanie uczestnikom zależności pomiędzy wizerunkiem, satysfakcją z dobrego wyglądu i powodzeniem w sytuacjach życia zawodowego i prywatnego, nabycie umiejętności przez uczestników eksponowania walorów urody stosownie do sytuacji poprzez dobór strojów, kolorów, makijażu, wypracowanie przez uczestników indywidualnego i naturalnego stylu autoprezentacji.

W miesiącach lipiec - wrzesień 2012r. planowane są kursy zawodowe dla uczestników projektu zgodnie z ich predyspozycjami i ustaleniami z doradcą zawodowym.

SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ

Szkolenie przygotuje uczestników do wykonywania zawodu sprzedawcy z umiejętnością obsługi kasy fiskalnej i terminali płatniczych i podjęcia pracy w punktach sprzedaży drobnodetalicznej i hurtowej, obsługi nabywców w handlu bezpośrednim metodą tradycyjna lub pośrednio metodą samoobsługową. Program szkolenia będzie obejmował dwa moduły: moduł obsługi kas fiskalnych i terminali płatniczych oraz moduł wiedzy o sprzedaży i obsługi klienta.

OBSŁUGA KOMPUTERA I INTERNETU Z PROGRAMEM SUBIEKT

Szkolenie wyposaży uczestników w umiejętność samodzielnej pracy z komputerem w środowisku Windows i programami wchodzącymi w skład pakietu Office, wraz z umiejętnością wykorzystania funkcji Internetu, obsługi poczty elektronicznej, komunikatorów internetowych, usług elektronicznych, wyszukiwania informacji. Dodatkowym modułem szkolenia będzie  obsługa programu SUBIEKT, służącego prowadzeniu i ewidencji sprzedaży, wykorzystywanego w placówkach handlowych.

KURS MASAŻU KLASYCZNEGO I RELAKSACYJNEGO

Uczestnicy wyposażeni zostają w umiejętność wykonywania masażu klasycznego i relaksacyjnego różnych części ciała w oparciu o wiedzę z zakresu anatomii,  teorii oddziaływania masażu na organizm, przeciwwskazań do wykonywania masażu, technik i zasad wykonywania masażu. Zdobyta wiedza i umiejętności stanowić będzie uzupełnienie wiedzy z zakresu zabiegów kosmetyki pielęgnacyjnej.

KURS KOSMETYKI KOLOROWEJ I PIELĘGNACYJNEJ

Szkolenie wyposaży uczestniczki w umiejętność samodzielnego i profesjonalnego wykonywania makijażu oraz podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, w oparciu o wiedzę z zakresu wizażu i kosmetologii. Umiejętność pozwali na podjęcie pracy w drogeriach, perfumeriach, sklepach kosmetycznych.

 

 

Wersja XML