Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Edukacja drogą do sukcesu - program rozwojowy Publicznego Gimnazjum w Kolonowskiem

„Edukacja drogą do sukcesu – program rozwojowy Publicznego Gimnazjum w Kolonowskiem”

To projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet IX

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Działanie 9.1.

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych      w systemie oświaty.

Poddziałanie 9.1.2

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Okres trwania projektu:

01.09.2013 – 30.06.2015

Opis projektu:

Projekt ma na celu wyrównanie dysproporcji edukacyjnych, wzmocnienie kompetencji kluczowych oraz ułatwienie dostępu do specjalistycznego doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz psychologicznego 80 uczniów i uczennic Publicznego Gimnazjum w Kolonowskiem w roku szkolnym: 2013/2014 i 2014/2015.

W ramach projektu realizowane są:

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z:

Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne:

Doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna:

Razem: 1069 godz. zajęć

W ramach zajęć przewidziane są również następujące wyjazdy edukacyjne:

Razem: 8 wyjazdów edukacyjnych

Projekt przewiduje również organizację wycieczek zawodoznawczych do okolicznych zakładów pracy dla uczniów klas III gimnazjum.

Razem: 8 wyjazdów zawodoznawczych 

Szkoła zostanie doposażona m. in. w pomoce dydaktyczne, materiały piśmiennicze, projektor multimedialny, sprzęt muzyczny, a także zestawy do samodzielnej budowy robota.

Całkowity koszt projektu wynosi: 204 566,68 PLN, z czego 173 881,68 PLN to kwota dofinansowania ze środków europejskich.

 

„Edukacja drogą do sukcesu – program rozwojowy Publicznego Gimnazjum w Kolonowskiem”

PODSUMOWANIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

Wraz z rozpoczęciem wakacji zakończył się pierwszy rok realizacji projektu pt. „Edukacja drogą do sukcesu  -program rozwojowy Publicznego Gimnazjum w Kolonowskiem” realizowanego przez Gminę Kolonowskie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1. - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt realizowany jest w Publicznym Gimnazjum w Kolonowskiem od 01.09.2013 do 30.06.2015.

W roku szkolnym 2013/2014 zrealizowano:

oraz

Szkoła została doposażona w atrakcyjne pomoce dydaktyczne, materiały piśmiennicze, projektor multimedialny, sprzęt muzyczny, a także zestawy do samodzielnej budowy robota.

W roku szkolnym 2014/2015 zajęcia w ramach projektu będą kontynuowane. Rekrutacja na ten rok szkolny nastąpi w okresie 03 – 12.09.2014 r. Serdecznie zapraszamy !

Całkowity koszt projektu wynosi: 204 566,68 PLN,

z czego 173 881,68 PLN to kwota dofinansowania ze środków europejskich.

Filharmonia Opolska.jpeg   Centrum Nauki Kopernik Warszawa.jpeg   Głuchołazy.jpeg   Muzeum Guido.jpeg   Wyjazd zawodoznawczy - PO.jpeg   Wyjazd zawodoznawczy - Kolb.jpeg   Targi Edukacyjne.jpeg   Opolski Festiwal Robotów.jpeg   Muzeum Techniki Warszawa.jpeg

Wersja XML