Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

30 grudnia 2010

DECYZJA STAROSTY STRZELECKIEGO WS. POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Stosownie do art.72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227z 2008r. z późn.zm.), podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu dnia 28-12-2010r. decyzji Nr 493/10 o pozwoleniu budowę Centrum Badawczo Rozwojowego Technologii i Produktów Stalowych, w skład którego wchodzą: hala jednonawowa z infrastukturą technologiczną, otwarty plac składowy, zbiornik na wodę opadową dla celów przeciwpożarowych, w Kolonowskiem przy ul.Opolskiej, na działce nr 153/3.
W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich, ul.Jordanowska 2, Wydział Architektoniczno-Budowlany, pokój nr 212, (w godz. pn. 80 - 1600,wt.-pt. 730-1530) można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy.

Starosta Strzelecki
Józef Swaczyna
 

Wersja XML